Общи условия

Този сайт е собственост на СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД със седалище на следния адрес: 1766 София, ул. “Бизнес Парк София” № 1, сграда 12Б, ет. 1, тел. 02/9757510; 02/9757520, факс 02/4899497, selecta@selecta.bg.

Авторско право
  • Марките и логата, показвани на този сайт, са регистрирани търговски марки на компанията MAVALA. Не се предоставят никакви лицензи или потребителски права за марките или логата, съдържащи се в този сайт, които поради това не могат да се използват без предварителното писмено съгласие на собственика. Компанията MAVALA си запазва правото да предприема правни действия в случай на някакво нарушение на нейните права на интелектуална собственост, включително в случаи на криминални действия.
  • Възпроизвеждането на документи, публикувани на сайта, се разрешава само за информационни цели и изцяло лична употреба. Всякаква друга употреба на такива възпроизвеждания, включително, измежду други неща, тяхната употреба за търговски цели, е изрично забранена, освен ако не е получено предварително писмено съгласие от СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД.
Отговорност
  • Всичката информация, достъпна през този сайт, се предоставя в същия вид. Компанията СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД не дава гаранция, нито изрична, нито косвена, и не поема никаква отговорност по отношение на достъпа до или употребата на този сайт, включително относно щети или вируси, които могат да повредят компютърното оборудване или друга собственост, принадлежаща на потребителя.
  • Компанията СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД не носи отговорност за точността на информацията, предоставена на този сайт, или за каквито и да са грешки или пропуски, които тя може да съдържа. Потребителят единствен носи отговорност за употребата на такава информация.
  • Компанията СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД не носи отговорност за никакви преки или непреки загуби, независимо от техните причини, произход, естество или последици, произтичащи в резултат на достъп до сайта от когото и да е, или от неспособността за достъп до сайта, като същото важи за употребата на сайта и/или позоваването на източници на информация, получена пряко или непряко от последния.
  • Потребителят се съгласява, че няма да показва на този сайт никаква информация, която може да доведе до пораждане на гражданска или наказателна отговорност, и с оглед на това се съгласява, че няма да разгласява никаква незаконна информация през този сайт, или информация, която уронва репутация или е с клеветнически характер, или която нарушава и/или вреди на закона и реда.
  • Сайтове извън СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД, които съдържат линкова връзка към настоящия сайт, не са под никакъв контрол на компанията СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД, която вследствие на това се отказва от всякаква отговорност, свързана с тяхното съдържание. Връзките към други сайтове при никакви обстоятелства не представляват одобрение или партньорство между компанията СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД и тези сайтове, като споменатите сайтове са обект на собствени условия на ползване и политики за личните данни.
Достъп до сайта
  • Компанията СЕЛЕКТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД си запазва правото да модифицира, прекратява, временно преустановява или прекъсва достъпа до целия сайт или част от него (включително, измежду други неща, състава на сайта, функционалност или периоди на достъпност) във всеки един момент, по всяка причина и по свое усмотрение, без предварително известие.